Standard ERC-4337: Abstrakcja kont na Ethereum

Karolina

14 lis 2023
Standard ERC-4337: Abstrakcja kont na Ethereum

Ethereum, since its inception, has stood at the forefront of blockchain innovation, introducing concepts that have revolutionized the industry. At its core, Ethereum is not just a cryptocurrency but a platform for decentralized applications (dApps), powered by its native token, Ether. Among the numerous advancements in the Ethereum ecosystem, one concept that is gaining momentum is Account Abstraction. This concept, particularly highlighted in the ERC-4337 standard, presents a paradigm shift in how accounts are managed on the Ethereum blockchain, promising enhanced security and a more seamless user experience.

Abstrakcja kont, choć jest koncepcją techniczną, ma daleko idące implikacje dla zwykłych użytkowników, deweloperów i szerszej społeczności Ethereum. Stanowi ona krok w kierunku bardziej elastycznego i przyjaznego dla użytkownika łańcucha bloków, odpowiadając na niektóre wyzwania i ograniczenia obecnego modelu konta. Zagłębiając się w ten temat, odkryjemy zawiłości Account Abstraction i kluczową rolę standardu ERC-4337 w przekształcaniu doświadczenia Ethereum.

Czym jest Account Abstraction

Ethereum wykorzystuje przede wszystkim dwa rodzaje kont: Externally Owned Accounts (EOA) i Contract Accounts. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne i są zwykle używane przez osoby fizyczne do wysyłania transakcji lub interakcji ze smart kontraktami. Konta kontraktowe są natomiast zarządzane przez kod kontraktu i są wykorzystywane do wdrażania i uruchamiania inteligentnych kontraktów.

Tradycyjny model konta Ethereum, skupiony wokół EOA, ma swoje ograniczenia. Często prowadzi do złożonego zarządzania kluczami prywatnymi i brakuje mu elastyczności w realizacji transakcji. W tym miejscu do gry wkracza Account Abstraction. Proponuje ona ujednolicony model konta, zacierając granice między EOA i kontami kontraktowymi. W ramach Account Abstraction konta użytkowników funkcjonowałyby zasadniczo jak smart kontrakty, umożliwiając bardziej złożone i bezpieczne zasady transakcji wykraczające poza prosty model klucza prywatnego.

ERC-4337 Standard

Standard ERC-4337 stanowi znaczący kamień milowy w trwającej ewolucji Ethereum, oferując nowatorskie podejście do wdrażania Account Abstraction bez konieczności wprowadzania rozległych zmian w podstawowym protokole Ethereum. Standard ten wprowadza ramy, które pozwalają użytkownikom doświadczyć korzyści płynących z Account Abstraction, zapewniając większą elastyczność i bezpieczeństwo zarządzania kontami w blockchainie Ethereum.

Podstawowa koncepcja ERC-4337

U podstaw standardu ERC-4337 leży umożliwienie kontom na Ethereum zachowywania się bardziej jak smart kontrakty. Zmiana ta pozwala na bardziej wyrafinowane zasady dotyczące realizacji transakcji, które tradycyjnie mogły być stosowane tylko do kont kontraktowych. Kluczową innowacją ERC-4337 jest wprowadzenie nowego podmiotu znanego jako "operacja użytkownika". Są to pakiety transakcji podpisywanych przez użytkowników, które są następnie wykonywane przez nowy typ konta o nazwie "Bundler". Bundlerzy są odpowiedzialni za przesyłanie tych operacji do łańcucha bloków, upewniając się, że są one zgodne z wcześniej zdefiniowanymi zasadami użytkownika.

Aspekty Techniczne

ERC-4337 działa za pośrednictwem smart kontraktu, znanego jako "EntryPoint", który działa jako centrum operacji użytkownika. Użytkownicy wysyłają swoje podpisane operacje do tego kontraktu, który następnie deleguje ich wykonanie do odpowiednich portfeli smart kontraktów. Proces ten jest ułatwiany przez przekaźników, którzy w zamian za opłatę przesyłają te operacje do EntryPoint. Piękno tej konfiguracji polega na tym, że nie wymaga ona żadnych zmian w operacjach górników lub walidatorów w sieci Ethereum, co czyni ją mniej inwazyjnym, ale skutecznym rozwiązaniem dla Account Abstraction.

Zalety ERC-4337

Wprowadzenie standardu ERC-4337 przynosi kilka kluczowych korzyści:

Zwiększone bezpieczeństwo: Umożliwiając kontom ustalanie bardziej złożonych zasad realizacji transakcji, ERC-4337 zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Obejmuje to funkcje takie jak weryfikacja wielu podpisów i automatyczne kontrole przed wykonaniem transakcji.

Lepsze doświadczenie użytkownika: Dzięki ERC-4337 użytkownicy mogą cieszyć się bardziej usprawnionym i elastycznym procesem transakcji. Mogą na przykład wykonywać transakcje wsadowe, konfigurować płatności cykliczne lub integrować bardziej zaawansowane opcje odzyskiwania portfela.

Większa elastyczność: Deweloperzy mogą tworzyć bardziej innowacyjne dApps ze złożonymi wymaganiami transakcyjnymi, dzięki elastyczności oferowanej przez ERC-4337. Może to prowadzić do nowych przypadków użycia i aplikacji na blockchainie Ethereum.

Wdrożenie abstrakcji konta za pomocą ERC-4337

Wdrożenie Account Abstraction przy użyciu standardu ERC-4337 stanowi kluczowy moment w rozwoju Ethereum. Proces ten obejmuje kilka krytycznych kroków i rozważań zarówno dla programistów, jak i użytkowników.

Wdrożenie

 1. Wdrożenie portfela smart kontraktów: Pierwszym krokiem jest wdrożenie portfela smart kontraktów zgodnego ze standardem ERC-4337. Portfel ten będzie zarządzał aktywami użytkownika i wykonywał transakcje w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły.
 2. Konfiguracja operacji użytkownika: Użytkownicy muszą zdefiniować swoje zasady i parametry transakcji w tych portfelach smart kontraktów, znanych jako Operacje Użytkownika.
 3. Wykorzystanie przekaźników i pakietów: Aby wykonać transakcje, użytkownicy wchodzą w interakcję z przekaźnikami, którzy przesyłają swoje operacje do kontraktu EntryPoint. Przekaźniki następnie włączają te operacje do łańcucha bloków.

Wyzwania

 • Bezpieczeństwo: Chociaż ERC-4337 zwiększa bezpieczeństwo, deweloperzy muszą upewnić się, że portfele smart kontraktów i operacje użytkownika są odporne na potencjalne luki w zabezpieczeniach.
 • Doświadczenie użytkownika: Deweloperzy powinni skupić się na tworzeniu intuicyjnych interfejsów do konfigurowania i zarządzania operacjami użytkownika, dzięki czemu proces ten będzie przyjazny dla użytkownika.
 • Wpływ na koszty: Wdrożenie ERC-4337 może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty dla przekaźników. Użytkownicy i deweloperzy muszą wziąć pod uwagę te implikacje finansowe.

Wpływ na Ekosystem Ethereum

Zwiększone bezpieczeństwo i zaufanie. Dzięki bardziej niezawodnym funkcjom bezpieczeństwa konta, Ethereum może przyciągnąć szerszą publiczność, w tym tych, którzy wcześniej obawiali się aspektów bezpieczeństwa blockchain.

Zwiększona dostępność dla użytkowników. Uproszczone procesy transakcyjne i przyjazne dla użytkownika interfejsy obniżą barierę wejścia, potencjalnie prowadząc do zwiększonej adopcji aplikacji opartych na Ethereum.

Innowacje w rozwoju dApps. Deweloperzy będą mieli większą swobodę eksperymentowania ze złożonymi mechanizmami transakcyjnymi, co doprowadzi do powstania innowacyjnych dApps, które mogą na nowo zdefiniować krajobraz blockchain.

Standaryzacja i interoperacyjność. Abstrakcja kont może stać się standardową funkcją w przyszłych platformach blockchain, zwiększając interoperacyjność w różnych sieciach.

Wpływ na inne blockchainy. Przejście Ethereum w kierunku Account Abstraction może zainspirować podobne zmiany w innych ekosystemach blockchain, wspierając nową falę innowacji blockchain.

Podsumowanie

Wprowadzenie Account Abstraction, w szczególności poprzez standard ERC-4337, jest przełomowym wydarzeniem w historii Ethereum. Stanowi ono znaczący krok w kierunku bardziej elastycznej, bezpiecznej i przyjaznej dla użytkownika platformy blockchain. Gdy wkraczamy w tę nową erę, potencjał Ethereum do zrewolucjonizowania nie tylko finansów, ale także różnych sektorów gospodarki staje się coraz bardziej widoczny. Standard ERC-4337 to nie tylko ulepszenie technicznych możliwości Ethereum, ale krok w kierunku realizacji szerszej wizji technologii blockchain - bardziej otwartej, bezpiecznej i dostępnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich.

Key Takeaways

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Standard ERC-4337: Abstrakcja kont na Ethereum

Karolina

14 lis 2023
Standard ERC-4337: Abstrakcja kont na Ethereum

Ethereum, since its inception, has stood at the forefront of blockchain innovation, introducing concepts that have revolutionized the industry. At its core, Ethereum is not just a cryptocurrency but a platform for decentralized applications (dApps), powered by its native token, Ether. Among the numerous advancements in the Ethereum ecosystem, one concept that is gaining momentum is Account Abstraction. This concept, particularly highlighted in the ERC-4337 standard, presents a paradigm shift in how accounts are managed on the Ethereum blockchain, promising enhanced security and a more seamless user experience.

Abstrakcja kont, choć jest koncepcją techniczną, ma daleko idące implikacje dla zwykłych użytkowników, deweloperów i szerszej społeczności Ethereum. Stanowi ona krok w kierunku bardziej elastycznego i przyjaznego dla użytkownika łańcucha bloków, odpowiadając na niektóre wyzwania i ograniczenia obecnego modelu konta. Zagłębiając się w ten temat, odkryjemy zawiłości Account Abstraction i kluczową rolę standardu ERC-4337 w przekształcaniu doświadczenia Ethereum.

Czym jest Account Abstraction

Ethereum wykorzystuje przede wszystkim dwa rodzaje kont: Externally Owned Accounts (EOA) i Contract Accounts. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne i są zwykle używane przez osoby fizyczne do wysyłania transakcji lub interakcji ze smart kontraktami. Konta kontraktowe są natomiast zarządzane przez kod kontraktu i są wykorzystywane do wdrażania i uruchamiania inteligentnych kontraktów.

Tradycyjny model konta Ethereum, skupiony wokół EOA, ma swoje ograniczenia. Często prowadzi do złożonego zarządzania kluczami prywatnymi i brakuje mu elastyczności w realizacji transakcji. W tym miejscu do gry wkracza Account Abstraction. Proponuje ona ujednolicony model konta, zacierając granice między EOA i kontami kontraktowymi. W ramach Account Abstraction konta użytkowników funkcjonowałyby zasadniczo jak smart kontrakty, umożliwiając bardziej złożone i bezpieczne zasady transakcji wykraczające poza prosty model klucza prywatnego.

ERC-4337 Standard

Standard ERC-4337 stanowi znaczący kamień milowy w trwającej ewolucji Ethereum, oferując nowatorskie podejście do wdrażania Account Abstraction bez konieczności wprowadzania rozległych zmian w podstawowym protokole Ethereum. Standard ten wprowadza ramy, które pozwalają użytkownikom doświadczyć korzyści płynących z Account Abstraction, zapewniając większą elastyczność i bezpieczeństwo zarządzania kontami w blockchainie Ethereum.

Podstawowa koncepcja ERC-4337

U podstaw standardu ERC-4337 leży umożliwienie kontom na Ethereum zachowywania się bardziej jak smart kontrakty. Zmiana ta pozwala na bardziej wyrafinowane zasady dotyczące realizacji transakcji, które tradycyjnie mogły być stosowane tylko do kont kontraktowych. Kluczową innowacją ERC-4337 jest wprowadzenie nowego podmiotu znanego jako "operacja użytkownika". Są to pakiety transakcji podpisywanych przez użytkowników, które są następnie wykonywane przez nowy typ konta o nazwie "Bundler". Bundlerzy są odpowiedzialni za przesyłanie tych operacji do łańcucha bloków, upewniając się, że są one zgodne z wcześniej zdefiniowanymi zasadami użytkownika.

Aspekty Techniczne

ERC-4337 działa za pośrednictwem smart kontraktu, znanego jako "EntryPoint", który działa jako centrum operacji użytkownika. Użytkownicy wysyłają swoje podpisane operacje do tego kontraktu, który następnie deleguje ich wykonanie do odpowiednich portfeli smart kontraktów. Proces ten jest ułatwiany przez przekaźników, którzy w zamian za opłatę przesyłają te operacje do EntryPoint. Piękno tej konfiguracji polega na tym, że nie wymaga ona żadnych zmian w operacjach górników lub walidatorów w sieci Ethereum, co czyni ją mniej inwazyjnym, ale skutecznym rozwiązaniem dla Account Abstraction.

Zalety ERC-4337

Wprowadzenie standardu ERC-4337 przynosi kilka kluczowych korzyści:

Zwiększone bezpieczeństwo: Umożliwiając kontom ustalanie bardziej złożonych zasad realizacji transakcji, ERC-4337 zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Obejmuje to funkcje takie jak weryfikacja wielu podpisów i automatyczne kontrole przed wykonaniem transakcji.

Lepsze doświadczenie użytkownika: Dzięki ERC-4337 użytkownicy mogą cieszyć się bardziej usprawnionym i elastycznym procesem transakcji. Mogą na przykład wykonywać transakcje wsadowe, konfigurować płatności cykliczne lub integrować bardziej zaawansowane opcje odzyskiwania portfela.

Większa elastyczność: Deweloperzy mogą tworzyć bardziej innowacyjne dApps ze złożonymi wymaganiami transakcyjnymi, dzięki elastyczności oferowanej przez ERC-4337. Może to prowadzić do nowych przypadków użycia i aplikacji na blockchainie Ethereum.

Wdrożenie abstrakcji konta za pomocą ERC-4337

Wdrożenie Account Abstraction przy użyciu standardu ERC-4337 stanowi kluczowy moment w rozwoju Ethereum. Proces ten obejmuje kilka krytycznych kroków i rozważań zarówno dla programistów, jak i użytkowników.

Wdrożenie

 1. Wdrożenie portfela smart kontraktów: Pierwszym krokiem jest wdrożenie portfela smart kontraktów zgodnego ze standardem ERC-4337. Portfel ten będzie zarządzał aktywami użytkownika i wykonywał transakcje w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły.
 2. Konfiguracja operacji użytkownika: Użytkownicy muszą zdefiniować swoje zasady i parametry transakcji w tych portfelach smart kontraktów, znanych jako Operacje Użytkownika.
 3. Wykorzystanie przekaźników i pakietów: Aby wykonać transakcje, użytkownicy wchodzą w interakcję z przekaźnikami, którzy przesyłają swoje operacje do kontraktu EntryPoint. Przekaźniki następnie włączają te operacje do łańcucha bloków.

Wyzwania

 • Bezpieczeństwo: Chociaż ERC-4337 zwiększa bezpieczeństwo, deweloperzy muszą upewnić się, że portfele smart kontraktów i operacje użytkownika są odporne na potencjalne luki w zabezpieczeniach.
 • Doświadczenie użytkownika: Deweloperzy powinni skupić się na tworzeniu intuicyjnych interfejsów do konfigurowania i zarządzania operacjami użytkownika, dzięki czemu proces ten będzie przyjazny dla użytkownika.
 • Wpływ na koszty: Wdrożenie ERC-4337 może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty dla przekaźników. Użytkownicy i deweloperzy muszą wziąć pod uwagę te implikacje finansowe.

Wpływ na Ekosystem Ethereum

Zwiększone bezpieczeństwo i zaufanie. Dzięki bardziej niezawodnym funkcjom bezpieczeństwa konta, Ethereum może przyciągnąć szerszą publiczność, w tym tych, którzy wcześniej obawiali się aspektów bezpieczeństwa blockchain.

Zwiększona dostępność dla użytkowników. Uproszczone procesy transakcyjne i przyjazne dla użytkownika interfejsy obniżą barierę wejścia, potencjalnie prowadząc do zwiększonej adopcji aplikacji opartych na Ethereum.

Innowacje w rozwoju dApps. Deweloperzy będą mieli większą swobodę eksperymentowania ze złożonymi mechanizmami transakcyjnymi, co doprowadzi do powstania innowacyjnych dApps, które mogą na nowo zdefiniować krajobraz blockchain.

Standaryzacja i interoperacyjność. Abstrakcja kont może stać się standardową funkcją w przyszłych platformach blockchain, zwiększając interoperacyjność w różnych sieciach.

Wpływ na inne blockchainy. Przejście Ethereum w kierunku Account Abstraction może zainspirować podobne zmiany w innych ekosystemach blockchain, wspierając nową falę innowacji blockchain.

Podsumowanie

Wprowadzenie Account Abstraction, w szczególności poprzez standard ERC-4337, jest przełomowym wydarzeniem w historii Ethereum. Stanowi ono znaczący krok w kierunku bardziej elastycznej, bezpiecznej i przyjaznej dla użytkownika platformy blockchain. Gdy wkraczamy w tę nową erę, potencjał Ethereum do zrewolucjonizowania nie tylko finansów, ale także różnych sektorów gospodarki staje się coraz bardziej widoczny. Standard ERC-4337 to nie tylko ulepszenie technicznych możliwości Ethereum, ale krok w kierunku realizacji szerszej wizji technologii blockchain - bardziej otwartej, bezpiecznej i dostępnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich.

Key Takeaways

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways