Inwestycja Avalanche w tokenizację RWA

Karolina

07 wrz 2023
Inwestycja Avalanche w tokenizację RWA

Jako łącznik między sferą cyfrową i fizyczną, tokenizacja przekształca rzeczywiste aktywa w wersje blockchain, torując drogę dla aktywów materialnych i niematerialnych do harmonijnego współistnienia na jednej platformie. Avalanche Foundation znajduje się w awangardzie tej innowacji, dostrzegając potencjał tokenizacji aktywów i zapoczątkowując jej powszechne przyjęcie.

The Avalanche Vista Initiative - Tokenizacja

Dzięki zdumiewającej alokacji w wysokości 50 milionów dolarów, Avalanche Foundation zademonstrowała swoje głębokie zaangażowanie w rozwój tokenizacji aktywów. Program ten, nazwany "Avalanche Vista", wykracza poza zwykłe zaangażowanie finansowe, ucieleśniając misję mającą na celu ujawnienie niezrównanego potencjału tokenizacji. Tworząc cyfrowe reprezentacje różnych aktywów w łańcuchu, Avalanche dąży do zwiększenia szybkości, skalowalności i zdolności adaptacyjnych tokenizacji aktywów. Ostateczny cel jest niepodważalny: ułatwienie systemu finansowego, który kładzie nacisk na dostępność, ale także wyróżnia się wydajnością i opłacalnością. Wizja ta opiera się na innowacyjnym mechanizmie konsensusu Avalanche, jego odrębnej architekturze Subnet i nieustannym dążeniu do innowacji technicznych.

Zakres inicjatywy

Avalanche Vista obejmuje szeroki zakres typów aktywów bez ograniczeń. Uwzględnione zostaną aktywa obejmujące spektrum płynności - akcje, kredyty, nieruchomości lub towary. Inicjatywa dotyczy nawet aktywów natywnych dla technologii blockchain, podkreślając jej wszechstronną strategię. Znaczące kamienie milowe na drodze tokenizacji aktywów wspierają powstanie tej inicjatywy. Pionierska akcja Securitize polegająca na tokenizacji udziałów we flagowym funduszu KKR na blockchainie Avalanche stanowi bezprecedensowe przedsięwzięcie cyfrowe w USA. Ponadto uruchomienie IntainMARKETS (platformy administracyjnej zaprojektowanej wyłącznie dla papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami) oraz sieci testowej Avalanche Spruce oznaczają niezachwiane zaangażowanie Avalanche w badanie i rozszerzanie korzyści płynących z OnFi.

Propozycja wartości tokenizacji aktywów

Rynki kapitałowe i zalety technologii Blockchain

Tokenizacja aktywów to przełomowa innowacja na rynkach kapitałowych, napędzana ciągłym postępem technologicznym, który przekształca branże. Połączenie technologii blockchain z tokenizacją aktywów ma potencjał do całkowitego przekształcenia tradycyjnych operacji finansowych. Jak stwierdził John Wu, prezes Ava Labs, tokenizacja aktywów to coś więcej niż tylko futurystyczne pojęcie; to aktywna siła zmieniająca obecny krajobraz finansowy. Imponujący rozmach instytucji stosujących praktyki on-chain podkreśla znaczenie tego ruchu, o czym świadczy ambitna inicjatywa Avalanche Foundation.

Podstawowym elementem tej transformacji jest włączenie możliwości blockchain. Łącząc blockchain z tokenizacją aktywów, można sprostać trwałym wyzwaniom, takim jak nieefektywność, ograniczona dostępność i podwyższone koszty operacyjne, które w przeszłości obciążały tradycyjne systemy finansowe. Aktywa świata rzeczywistego są reprezentowane jako tokeny cyfrowe w łańcuchu bloków, tworząc zoptymalizowany ekosystem. Ekosystem ten nie tylko automatyzuje skomplikowane procesy, takie jak emisja aktywów, rozliczanie, transfer i administracja, ale także gwarantuje przejrzystość, bezpieczeństwo i wydajność.

Rozszerzenie dostępu do inwestycji na rynku prywatnym

Ograniczony dostęp do inwestycji na rynku niepublicznym był stałą przeszkodą w sektorze finansowym. Wcześniej domena ta była zarezerwowana wyłącznie dla dużych inwestorów instytucjonalnych i zamożnych osób fizycznych ze względu na przeszkody, takie jak znaczne koszty operacyjne i ograniczona płynność. Takie bariery mają poważne konsekwencje, ponieważ wykluczają mniejszych inwestorów z lukratywnych możliwości generowania bogactwa.

Tokenizacja aktywów stanowi w tym kontekście rewolucyjne rozwiązanie. Połączenie emisji i administrowania aktywami w łańcuchu z tokenizacją tworzy potężne narzędzia, których celem jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do rynków prywatnych. Dzięki opracowaniu cyfrowych reprezentacji aktywów na blockchainie, możliwe staje się ułamkowe posiadanie. Mniejsi inwestorzy są teraz w stanie zaangażować się w wcześniej nieosiągalne rynki przy zmniejszonych barierach wejścia, co prowadzi nie tylko do większej inkluzywności, ale także do poprawy ogólnej płynności rynku.

Możliwe skutki tej demokratyzacji są ogromne i mogą przekształcić krajobraz inwestycyjny, umożliwiając szerszemu gronu osób aktywne przyczynianie się do tworzenia bogactwa. Nic dziwnego, że specjaliści z branży przewidują, że tradycyjne papiery wartościowe przejdą cyfrową metamorfozę w ciągu nadchodzącej dekady, a rynek tokenizowanych papierów wartościowych osiągnie zdumiewające liczby do 2030 roku.

Postępy w usługach finansowych On-Chain i tokenizacji aktywów

Tradycyjne finanse i aplikacje kryptograficzne

Krajobraz finansowy szybko się zmienia, a wdrażanie rozwiązań on-chain postępuje w nieoczekiwanym tempie. Konwencjonalne instytucje finansowe dostrzegły rewolucyjny wpływ łączenia funkcji on-chain z aktywami off-chain.

W ciągu zaledwie ostatniego roku nastąpił niezwykły wzrost rozwoju i wdrażania aplikacji on-chain. Pokazuje to szeroki zakres i zdolność adaptacji tej technologii. Tokenizacja, w szczególności, wsparła łatwe przejście typowych aktywów off-chain do środowisk on-chain. To coś więcej niż zwykła zmiana technologiczna, ta zmiana oznacza nową erę zwiększonej wydajności, przejrzystości i dostępności.

Doskonałym przykładem jest IntainMARKETS, platforma zarządzania stworzona specjalnie dla papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Jej narodziny w podsieci Avalanche Evergreen podkreślają nacisk na tworzenie ustrukturyzowanych rozwiązań łańcuchowych, które zaspokajają złożone potrzeby fiskalne.

Założyciel i dyrektor generalny Intain, Siddhartha, doskonale uchwycił ducha napędzającego te innowacje. Wyartykułował, że przeniesienie sekcji administrowania aktywami na blockchain umożliwia zharmonizowany przepływ pracy i ujednolicony system ewidencji. Ostatecznie zarówno usługodawcy, jak i inwestorzy mogą oczekiwać lepszego doświadczenia użytkownika.

Podsumowanie

Ekscytujący moment, w którym znajdują się finanse on-chain i tokenizacja aktywów, ma zrewolucjonizować krajobraz finansowy. Integracja tradycyjnych systemów z przełomową technologią blockchain oznacza początek bardziej inkluzywnej, wydajnej i przejrzystej przyszłości finansowej. Z instytucjami takimi jak Avalanche Foundation na czele, widzimy, jak dzisiejsze obietnice materializują się w jutrzejszą rzeczywistość.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Standard ERC-4337: Abstrakcja kont na Ethereum

Karolina

14 lis 2023
Standard ERC-4337: Abstrakcja kont na Ethereum

Ethereum, since its inception, has stood at the forefront of blockchain innovation, introducing concepts that have revolutionized the industry. At its core, Ethereum is not just a cryptocurrency but a platform for decentralized applications (dApps), powered by its native token, Ether. Among the numerous advancements in the Ethereum ecosystem, one concept that is gaining momentum is Account Abstraction. This concept, particularly highlighted in the ERC-4337 standard, presents a paradigm shift in how accounts are managed on the Ethereum blockchain, promising enhanced security and a more seamless user experience.

Abstrakcja kont, choć jest koncepcją techniczną, ma daleko idące implikacje dla zwykłych użytkowników, deweloperów i szerszej społeczności Ethereum. Stanowi ona krok w kierunku bardziej elastycznego i przyjaznego dla użytkownika łańcucha bloków, odpowiadając na niektóre wyzwania i ograniczenia obecnego modelu konta. Zagłębiając się w ten temat, odkryjemy zawiłości Account Abstraction i kluczową rolę standardu ERC-4337 w przekształcaniu doświadczenia Ethereum.

Czym jest Account Abstraction

Ethereum wykorzystuje przede wszystkim dwa rodzaje kont: Externally Owned Accounts (EOA) i Contract Accounts. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne i są zwykle używane przez osoby fizyczne do wysyłania transakcji lub interakcji ze smart kontraktami. Konta kontraktowe są natomiast zarządzane przez kod kontraktu i są wykorzystywane do wdrażania i uruchamiania inteligentnych kontraktów.

Tradycyjny model konta Ethereum, skupiony wokół EOA, ma swoje ograniczenia. Często prowadzi do złożonego zarządzania kluczami prywatnymi i brakuje mu elastyczności w realizacji transakcji. W tym miejscu do gry wkracza Account Abstraction. Proponuje ona ujednolicony model konta, zacierając granice między EOA i kontami kontraktowymi. W ramach Account Abstraction konta użytkowników funkcjonowałyby zasadniczo jak smart kontrakty, umożliwiając bardziej złożone i bezpieczne zasady transakcji wykraczające poza prosty model klucza prywatnego.

ERC-4337 Standard

Standard ERC-4337 stanowi znaczący kamień milowy w trwającej ewolucji Ethereum, oferując nowatorskie podejście do wdrażania Account Abstraction bez konieczności wprowadzania rozległych zmian w podstawowym protokole Ethereum. Standard ten wprowadza ramy, które pozwalają użytkownikom doświadczyć korzyści płynących z Account Abstraction, zapewniając większą elastyczność i bezpieczeństwo zarządzania kontami w blockchainie Ethereum.

Podstawowa koncepcja ERC-4337

U podstaw standardu ERC-4337 leży umożliwienie kontom na Ethereum zachowywania się bardziej jak smart kontrakty. Zmiana ta pozwala na bardziej wyrafinowane zasady dotyczące realizacji transakcji, które tradycyjnie mogły być stosowane tylko do kont kontraktowych. Kluczową innowacją ERC-4337 jest wprowadzenie nowego podmiotu znanego jako "operacja użytkownika". Są to pakiety transakcji podpisywanych przez użytkowników, które są następnie wykonywane przez nowy typ konta o nazwie "Bundler". Bundlerzy są odpowiedzialni za przesyłanie tych operacji do łańcucha bloków, upewniając się, że są one zgodne z wcześniej zdefiniowanymi zasadami użytkownika.

Aspekty Techniczne

ERC-4337 działa za pośrednictwem smart kontraktu, znanego jako "EntryPoint", który działa jako centrum operacji użytkownika. Użytkownicy wysyłają swoje podpisane operacje do tego kontraktu, który następnie deleguje ich wykonanie do odpowiednich portfeli smart kontraktów. Proces ten jest ułatwiany przez przekaźników, którzy w zamian za opłatę przesyłają te operacje do EntryPoint. Piękno tej konfiguracji polega na tym, że nie wymaga ona żadnych zmian w operacjach górników lub walidatorów w sieci Ethereum, co czyni ją mniej inwazyjnym, ale skutecznym rozwiązaniem dla Account Abstraction.

Zalety ERC-4337

Wprowadzenie standardu ERC-4337 przynosi kilka kluczowych korzyści:

Zwiększone bezpieczeństwo: Umożliwiając kontom ustalanie bardziej złożonych zasad realizacji transakcji, ERC-4337 zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Obejmuje to funkcje takie jak weryfikacja wielu podpisów i automatyczne kontrole przed wykonaniem transakcji.

Lepsze doświadczenie użytkownika: Dzięki ERC-4337 użytkownicy mogą cieszyć się bardziej usprawnionym i elastycznym procesem transakcji. Mogą na przykład wykonywać transakcje wsadowe, konfigurować płatności cykliczne lub integrować bardziej zaawansowane opcje odzyskiwania portfela.

Większa elastyczność: Deweloperzy mogą tworzyć bardziej innowacyjne dApps ze złożonymi wymaganiami transakcyjnymi, dzięki elastyczności oferowanej przez ERC-4337. Może to prowadzić do nowych przypadków użycia i aplikacji na blockchainie Ethereum.

Wdrożenie abstrakcji konta za pomocą ERC-4337

Wdrożenie Account Abstraction przy użyciu standardu ERC-4337 stanowi kluczowy moment w rozwoju Ethereum. Proces ten obejmuje kilka krytycznych kroków i rozważań zarówno dla programistów, jak i użytkowników.

Wdrożenie

  1. Wdrożenie portfela smart kontraktów: Pierwszym krokiem jest wdrożenie portfela smart kontraktów zgodnego ze standardem ERC-4337. Portfel ten będzie zarządzał aktywami użytkownika i wykonywał transakcje w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły.
  2. Konfiguracja operacji użytkownika: Użytkownicy muszą zdefiniować swoje zasady i parametry transakcji w tych portfelach smart kontraktów, znanych jako Operacje Użytkownika.
  3. Wykorzystanie przekaźników i pakietów: Aby wykonać transakcje, użytkownicy wchodzą w interakcję z przekaźnikami, którzy przesyłają swoje operacje do kontraktu EntryPoint. Przekaźniki następnie włączają te operacje do łańcucha bloków.

Wyzwania

  • Bezpieczeństwo: Chociaż ERC-4337 zwiększa bezpieczeństwo, deweloperzy muszą upewnić się, że portfele smart kontraktów i operacje użytkownika są odporne na potencjalne luki w zabezpieczeniach.
  • Doświadczenie użytkownika: Deweloperzy powinni skupić się na tworzeniu intuicyjnych interfejsów do konfigurowania i zarządzania operacjami użytkownika, dzięki czemu proces ten będzie przyjazny dla użytkownika.
  • Wpływ na koszty: Wdrożenie ERC-4337 może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty dla przekaźników. Użytkownicy i deweloperzy muszą wziąć pod uwagę te implikacje finansowe.

Wpływ na Ekosystem Ethereum

Zwiększone bezpieczeństwo i zaufanie. Dzięki bardziej niezawodnym funkcjom bezpieczeństwa konta, Ethereum może przyciągnąć szerszą publiczność, w tym tych, którzy wcześniej obawiali się aspektów bezpieczeństwa blockchain.

Zwiększona dostępność dla użytkowników. Uproszczone procesy transakcyjne i przyjazne dla użytkownika interfejsy obniżą barierę wejścia, potencjalnie prowadząc do zwiększonej adopcji aplikacji opartych na Ethereum.

Innowacje w rozwoju dApps. Deweloperzy będą mieli większą swobodę eksperymentowania ze złożonymi mechanizmami transakcyjnymi, co doprowadzi do powstania innowacyjnych dApps, które mogą na nowo zdefiniować krajobraz blockchain.

Standaryzacja i interoperacyjność. Abstrakcja kont może stać się standardową funkcją w przyszłych platformach blockchain, zwiększając interoperacyjność w różnych sieciach.

Wpływ na inne blockchainy. Przejście Ethereum w kierunku Account Abstraction może zainspirować podobne zmiany w innych ekosystemach blockchain, wspierając nową falę innowacji blockchain.

Podsumowanie

Wprowadzenie Account Abstraction, w szczególności poprzez standard ERC-4337, jest przełomowym wydarzeniem w historii Ethereum. Stanowi ono znaczący krok w kierunku bardziej elastycznej, bezpiecznej i przyjaznej dla użytkownika platformy blockchain. Gdy wkraczamy w tę nową erę, potencjał Ethereum do zrewolucjonizowania nie tylko finansów, ale także różnych sektorów gospodarki staje się coraz bardziej widoczny. Standard ERC-4337 to nie tylko ulepszenie technicznych możliwości Ethereum, ale krok w kierunku realizacji szerszej wizji technologii blockchain - bardziej otwartej, bezpiecznej i dostępnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich.

Key Takeaways

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways